Medicinal Formulas : QING RE BU XUE TANG

« Back to the list

QING RE BU XUE TANG

Clearing heat and tonifying the blood decoction

Products list :
3g CHAI HU
6.25g CHI SHAO (YAO)
6.25g CHUAN XIONG
6.25g DANG GUI
3.25g HUANG BAI
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
3.25g MU DAN PI
6.25g SHENG DI HUANG
3g WU WEI ZI
3.25g XUAN SHEN = YUAN SHEN
3.25g ZHI MU

Memo : Vacuity heat with stagnation of qi and blood