Medicinal Formulas : QING XIN LIAN ZI YIN

« Back to the list

QING XIN LIAN ZI YIN

LIAN ZI clearing the heart drink

Products list :
7g (chao huang) CHE QIAN ZI
4g DI GU PI
10g FU LING
7g GAN CAO
7g HUANG QI
6g HUANG QIN
10g LIAN ZI
10g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g REN SHEN

Origin : (TAI PING HUI MIN) HE JI JU FANG

Memo : Vacuity heat in the heart, lung or kidney with yin and blood vacuity.