Medicinal Formulas : REN SHEN BU WAN

« Back to the list

REN SHEN BU WAN

REN SHEN tonifying pill

Products list :
0.05g FU LING
0.01g HAI MA
0.14g NAN SHA SHEN
0.09g (HUAI) NIU XI
1.38g REN SHEN
0.18g ROU CONG RONG
0.14g (zheng) SHAN ZHU YU

Memo : Qi vacuity (spleen, kidney, lung, heart) following a long disease or a trauma