Medicinal Formulas : REN SHEN GU BEN WAN

« Back to the list

REN SHEN GU BEN WAN

Strengthening the root REN SHEN pill

Products list :
0.44g DANG SHEN
0.89g MAI MEN DONG = MAI DONG
0.89g SHENG DI HUANG
0.89g SHU DI HUANG
0.89g TIAN MEN DONG = TIAN DONG

Memo : Expectorations mixed with blood (hemoptysis), thirst, dry cough due to lung and kidney vacuity heat, insufficiency of yin-blood