Medicinal Formulas : REN SHEN HU TAO TANG

« Back to the list

REN SHEN HU TAO TANG

REN SHEN and HU TAO REN decoction

Products list :
11g HU TAO REN = HE TAO REN
8g REN SHEN
6g sheng JIANG

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Lung and kidney qi vacuity. Kidney failing to absorb qi.