Medicinal Formulas : REN SHEN SHOU WU JING

« Back to the list

REN SHEN SHOU WU JING

REN SHEN and HE SHOU WU extract

Products list :
3.6g HE SHOU WU
2.4g REN SHEN

Memo : Generalized fatigue due to qi, blood and jing vacuity