Medicinal Formulas : SAN MIAO WAN

« Back to the list

SAN MIAO WAN

Mysterious three pill

Products list :
22.5g CANG ZHU
14.85g HUANG BAI
7.65g (HUAI) NIU XI

Origin : YI XUE ZHENG CHUAN

Memo : Joints pain due to liver-kidney vacuity and internal damp-heat