Medicinal Formulas : SAN WU HUANG QIN TANG

« Back to the list

SAN WU HUANG QIN TANG

Three-ingredient decoction with HUANG QIN

Products list :
5.4g HUANG QIN
5.4g KU SHEN
16.2g SHU DI HUANG

Memo : Internal damp-heat (lower burner), following childbirth (insufficiency of yin-blood)