Medicinal Formulas : SANG MA WAN

« Back to the list

SANG MA WAN

SANG YE and HU MA REN pill

Products list :
5.4g HEI ZHI MA = HU MA REN
12.6g SANG YE

Origin : YI FANG JI JIE

Memo : Dizziness, glares due to liver and kidney vacuity