Medicinal Formulas : SHANG ZHONG XIA TONG YONG TONG FENG WAN

« Back to the list

SHANG ZHONG XIA TONG YONG TONG FENG WAN

Curing Bi (impediment) making communicate the low, middle and upper part of the body

Products list :
0.75g (zhi) TIAN NAN XING
0.4g BAI ZHI
0.75g CANG ZHU
0.4g CHUAN XIONG
0.4g HAN FANG JI
0.1g GUI ZHI
0.08g HONG HUA
0.75g HUANG BAI
0.4g LONG DAN
0.1g QIANG HUO
0.38g SHEN QU = LIU QU
0.4g TAO REN
0.1g WEI LING XIAN

Memo : Wind-cold-dampness (entering the channels) with stagnation of qi and blood.