Medicinal Formulas : SHEN BAO

« Back to the list

SHEN BAO

Treasure for the Kidneys

Products list :
0.2g BAI ZHU
0.2g (yan zhi) BU GU ZHI
0.16g (chao huang) CHE QIAN ZI
0.16g CHUAN XIONG
0.16g DANG GUI
0.16g FU LING
0.16g FU PEN ZI
0.12g mi zhi GAN CAO
0.2g GOU QI ZI
0.2g zhi HE SHOU WU
0.2g HU LU BA
0.2g HUANG QI
0.12g JIN YING ZI
0.16g REN SHEN
0.2g ROU CONG RONG
0.2g SHAN YAO
0.16g SHE CHUANG ZI
0.36g SHU DI HUANG
0.2g TU SI ZI
0.16g WU WEI ZI
0.16g XIAO HUI XIANG
0.2g YIN YANG HUO = XIAN LING PI

Memo : Kidney vacuity (qi, jing, yin, yang), liver blood vacuity, spleen qi vacuity with generalized weakness