Medicinal Formulas : SHEN FU TANG

« Back to the list

SHEN FU TANG

REN SHEN and FU ZI decoction

Products list :
4g DA ZAO = HONG ZAO
8g (dan) FU ZI
12g REN SHEN
3g sheng JIANG

Origin : FU REN LIANG FANG

Memo : Desertion of yang and exhaustion of yuan qi with profuse sweating, cold extremities and eventually collapse.