Medicinal Formulas : SHEN QI DA BU WAN

« Back to the list

SHEN QI DA BU WAN

Great REN SHEN and HUANG QI tonifying pill

Products list :
4.5g DANG SHEN
4.5g HUANG QI

Memo : Qi vacuity (wei qi), lung and center qi vacuity