Medicinal Formulas : SHI BU WAN

« Back to the list

SHI BU WAN

Ten supplements pill

Products list :
1.5g FU LING
1g LU RONG
1.5g MU DAN PI
0.6g pao FU ZI
0.75g ROU GUI
1.5g SHAN YAO
1.5g (zheng) SHAN ZHU YU
0.75g SHU DI HUANG
1g WU WEI ZI
1.5g ZE XIE

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Kidney yang and qi vacuity.