Medicinal Formulas : SHI PI YIN

« Back to the list

SHI PI YIN

Helping the spleen beverage

Products list :
6g BAI ZHU
6g (chao huang) CAO GUO
1g DA ZAO = HONG ZAO
6g FU LING
6g mi zhi GAN CAO
6g jiang zhi HOU PO
6g MU GUA
6g MU XIANG
6g pao FU ZI
6g pao JIANG
5g sheng JIANG
6g DA FU PI

Origin : CHONG DING YANSHI JI SHENG FANG

Memo : Edemas (often of the lower limbs) due to spleen and kidney yang vacuity, with dimple sign.