Medicinal Formulas : SHOU TAI WAN

« Back to the list

SHOU TAI WAN

Fetal longevity pill

Products list :
2g E JIAO = A JIAO
2g SANG JI SHENG
4g TU SI ZI
2g XU DUAN

Origin : YI XUE ZHONG ZHONG CAN XI LU

Memo : Pregnancy disorders due to insufficiency of kidney essence, insecurity of the thoroughfare (chong) and controlling (ren) vessels