Medicinal Formulas : SHUI LU ER XIAN DAN

« Back to the list

SHUI LU ER XIAN DAN

Land and water two immortals elixir

Products list :
2g JIN YING ZI
2g QIAN SHI

Origin : FU SHOU JING FANG

Memo : Spermatorrhea, fluid leukorrhea due to insecurity of the thoroughfare (chong) and controlling (ren) vessels