Medicinal Formulas : TIAN MA QU FENG BU PIAN

« Back to the list

TIAN MA QU FENG BU PIAN

TIAN MA expelling wind and tonifying tablet

Products list :
0.45g (zhi) BAI FU ZI
1.8g DANG GUI
0.9g (yan zhi) DU ZHONG
0.9g (HUAI) NIU XI
0.45g QIANG HUO
0.9g ROU GUI
1.17g SHENG DI HUANG
2.43g TIAN MA

Memo : Liver wind stirring internally (blood vacuity transforming into wind) with kidney vacuity or liver wind stirring internally (liver yang transforming into wind) with kidney yang vacuity