Medicinal Formulas : TU SI ZI WAN

« Back to the list

TU SI ZI WAN

TU SI ZI pill

Products list :
0.9g (dan) FU ZI
0.48g JI NEI JIN
0.9g LU RONG
1.74g ROU CONG RONG
0.9g (fu chao) SANG PIAO XIAO
0.9g SHAN YAO
1.74g TU SI ZI
0.9g WU WEI ZI
0.9g (jiu) WU YAO
0.9g (chao) YI ZHI REN
1.74g duan MU LI

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Insecurity of kidney qi and yang vacuity, insufficiency of kidney essence