Medicinal Formulas : XIAO BAN XIA TANG

« Back to the list

XIAO BAN XIA TANG

Minor BAN XIA decoction

Products list :
10g jiang BAN XIA
12g sheng JIANG

Origin : JING GUI YAO LÜE FANG LUN

Memo : Vomiting with propping rheum (zhi yin).