Medicinal Formulas : XIAO CHENG QI TANG

« Back to the list

XIAO CHENG QI TANG

Minor rectifying qi decoction

Products list :
10g (sheng) DA HUANG
6g jiang zhi HOU PO
9g ZHI SHI

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Soft purgation in order to evacuate heat in yang brightness bowel. Initial stage of dysentery.