Medicinal Formulas : XIAO FENG SAN (1)

« Back to the list

XIAO FENG SAN (1)

Dispersing wind powder (1)

Products list :
4g CANG ZHU
4g CHAN TUI = CHAN YI
4g DANG GUI
4g FANG FENG
2g GAN CAO
4g HEI ZHI MA = HU MA REN
4g JING JIE
4g KU SHEN
2g CHUAN MU TONG
4g wei NIU BANG ZI
4g SHENG DI HUANG
4g SHI GAO
4g ZHI MU

Origin : WAI KE ZHENG ZONG

Memo : Cutaneous eruption due to wind-heat-damp on the exterior.