Medicinal Formulas : XIONG GUI ER CHEN TANG

« Back to the list

XIONG GUI ER CHEN TANG

CHUAN XIONG and DANG GUI two matured ingredients decoction

Products list :
4.95g qing BAN XIA
4.95g CANG ZHU
4.95g CHEN PI, JU PI
6.08g CHUAN XIONG
4.95g DANG GUI
7.65g FU LING
1.58g mi zhi GAN CAO
4.95g (cu zhi) XIANG FU
4.95g ZE XIE

Memo : Usual symptoms of phlegm turbidity / phlegm dampness accumulation in the body