Medicinal Formulas : XUAN DU FA BIAO TANG

« Back to the list

XUAN DU FA BIAO TANG

Diffusing toxin and effusing exterior decoction

Products list :
6g KU XING REN = XIN REN
3g BO HE
2g DAN ZHU YE
3g FANG FENG
2g GAN CAO
3g GE GEN
3g JIE GENG
3g JING JIE
5g LIAN QIAO
3g CHUAN MU TONG
5g wei NIU BANG ZI
5g QIAN HU
3g SHENG MA
3g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : External wind heat. Blocked heat on the exterior (little sweating). Initial stage of eruptive diseases (measles), eruption not well outthrusting. Bronchitis, laryngitis...