Medicinal Formulas : YIN QIAO TANG

« Back to the list

YIN QIAO TANG

JIN YIN HUA and LIAN QIAO decoction

Products list :
4.94g DAN ZHU YE
2.35g GAN CAO
12.46g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
7.52g LIAN QIAO
9.87g MAI MEN DONG = MAI DONG
9.87g SHENG DI HUANG

Memo : Yang brightness-stage warm disease treatment (purgation) that has eliminated the accumulation, but injured the yin. The illness remains on the exterior (biao).