Medicinal Formulas : ZHI BAI DI HUANG WAN

« Back to the list

ZHI BAI DI HUANG WAN

DI HUANG, ZHI MU and HUANG BAI pill

Products list :
2g FU LING
1.5g HUANG BAI
1.5g MU DAN PI
2.5g SHAN YAO
2.5g (zheng) SHAN ZHU YU
5g SHU DI HUANG
2g ZE XIE
1.5g ZHI MU

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Last stage of the warm diseases (wen bing) with vacuity heat and damage of the yin.