Medicinal Formulas : ZHI SOU SAN

« Back to the list

ZHI SOU SAN

Stopping cough powder

Products list :
1.5g BAI QIAN
1g CHEN PI, JU PI
0.5g GAN CAO
1.5g JING JIE
1.5g ZI WAN
1.5g chao JIE GENG
1.5g zheng BAI BU

Origin : YI XUE XIN WU

Memo : Cough due to external wind reaching the lung.