Medicinal Formulas : ZHU YE SHI GAO TANG

« Back to the list

ZHU YE SHI GAO TANG

ZHU YE and SHI GAO decoction

Products list :
9g BAN XIA qu
12g DAN ZHU YE
5g mi zhi GAN CAO
12g MAI MEN DONG = MAI DONG
10g REN SHEN
25g SHI GAO

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Heat in qi aspect with damage of qi, body fluids and yin.