Medicinal Formulas : ZUO JIN WAN

« Back to the list

ZUO JIN WAN

Left Metal pill

Products list :
3g (zhi) WU ZHU YU
17g HUANG LIAN

Origin : DAN XI XIN FA

Memo : Liver/stomach disharmony due to binding depression of liver qi transforming into fire.