Les formules médicinales : DI HUANG YIN ZI

« Retour à la liste

DI HUANG YIN ZI

Boisson de DI HUANG

Composition :
6g BA JI TIAN
1.5g BO HE
6g SHI CHANG PU
1g DA ZAO = HONG ZAO
6g FU LING
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g pao FU ZI
6g ROU GUI
6g (zheng) SHAN ZHU YU
6g sheng JIANG
6g SHI HU
6g SHU DI HUANG
6g WU WEI ZI
6g (zhi) YUAN ZHI
6g jiu zhi ROU CONG RONG

Origine : (HUANG DI SU WEN) XUAN MING LUN FANG

Mémo : Syndrome Wei (paralysie) du à une Déficience de yin, Jing, Yang des Reins avec Feu Déficience et montée du Yang (flottant), Tan trouble obstruant les orifices du Coeur.