Les formules médicinales : ER XIAN TANG

« Retour à la liste

ER XIAN TANG

Décoction des deux immortels

Composition :
8g BA JI TIAN
8g DANG GUI
4g HUANG BAI
8g XIAN MAO
8g YIN YANG HUO = XIAN LING PI
4g ZHI MU

Origine : FU CHAN KE XUE

Mémo : Troubles de la ménopause avec Déficience de Yin, Yang et Jing.