Les formules médicinales : GU YIN JIAN

« Retour à la liste

GU YIN JIAN

Décoction pour consolider le Yin

Composition :
8g (yan zhi) BU GU ZHI
8g DANG SHEN
3g mi zhi GAN CAO
8g jiu SHAN ZHU YU
10g SHAN YAO
18g SHU DI HUANG
6g WU WEI ZI
8g XU DUAN
3g (zhi) YUAN ZHI

Origine : JING YUE QUAN SHU

Mémo : Cycle menstruel irrégulier (Sang pâle) par Déficience des Reins et du Foie.