Les formules médicinales : TIAO GAN TANG

« Retour à la liste

TIAO GAN TANG

Décoction pour harmoniser le Foie

Composition :
9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9g jiu chao DANG GUI
9g pu huang chao E JIAO = pu huang chao A JIAO
3g GAN CAO
15g chao huang SHAN YAO
9g (zheng) SHAN ZHU YU
3g yan zhi BA JI TIAN

Origine : FU QING ZHU NÜ KE

Mémo : Déficience de Yin des Reins et du Foie avec dysménorrhée, règles irrégulières, absentes (aménorrhée) ou continuelles (ménorragies).