Les formules médicinales : WEN JING TANG

« Retour à la liste

WEN JING TANG

Décoction pour tiédir les Méridiens

Composition :
5g (zhi) WU ZHU YU
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g fa BAN XIA
5g CHUAN XIONG
9g DANG GUI
6g E JIAO = A JIAO
5g GAN CAO
6g GUI ZHI
9g MAI MEN DONG = MAI DONG
5g MU DAN PI
6g REN SHEN
5g sheng JIANG

Origine : JIN GUI YAO LÜE

Mémo : Accumulation de Sang au niveau de l'abdomen inférieur par Froid Déficience de Ren Mai et Chong Mai