Les formules médicinales : YI YIN JIAN

« Retour à la liste

YI YIN JIAN

Décoction pour un (tous les) Yin

Composition :
8g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g DAN SHEN
4g GAN CAO
8g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g (HUAI) NIU XI
8g SHENG DI HUANG
12g SHU DI HUANG

Origine : JING YUE QUAN SHU

Mémo : Déficience de Yin du Foie et des Reins avec Déficience de Sang et Chaleur Déficience.