Medicinal Plants : GUAN MU TONG

« Back to the list

关木通

GUAN MU TONG

Aristolochia Manshuriensis (MU TONG MA DOU LING, GUAN MU TONG)

Nature : Cold
Tastes : acid, sour (suan) -
Tropisms : Heart (Xin) - Small intestine (xiao chang) - Bladder (pang guang) -