Medicinal Plants : HU HUANG LIAN

« Back to the list

胡黄连

HU HUANG LIAN

Picrorhiza Scrophulariaeflora; Picrorhiza Kurrooa

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Heart (Xin) - Stomach (wei) - Liver (gan) - Large intestine (da chang) -