Medicinal Plants : QIN JIAO

« Back to the list

秦艽

QIN JIAO

Gentiana Macraphylla (DA YE QIN JIAO); Gentiana Dahurica (XIAO QIN JIAO); Gentiana Straminea (MA HUA QIN JIAO); Gentiana Crassicaulis (CU JING QIN JIAO)

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Gallbladder (dan) -