Medicinal Plants : duan YU YU LIANG = duan YU LIANG SHI

« Back to the list

煅禹余粮

duan YU YU LIANG = duan YU LIANG SHI

Limonitum

Nature : Neutral
Tastes : astringent, harsh (se) - sweet (gan) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) -