Medicinal Plants : sheng CHUAN WU TOU

« Back to the list

生川乌头

sheng CHUAN WU TOU

Aconitum Carmichaeli Debx.

Nature : Very hot (Da Re)
Tastes : slightly bitter (wei ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Spleen (pi) -