Medicinal Plants : wei CHUAN JIAO = wei HUA JIAO

« Back to the list

煨川椒

wei CHUAN JIAO = wei HUA JIAO

Zanthoxylum Bugeanum Maxim. (HUA JIAO);Zanthoxylum Schinifolium (XIANG JIAO ZI, QING HUA JIAO)

Nature : Hot
Tastes : pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -