Medicinal Plants : you zhi YIN YANG HUO = you zhi XIAN LING PI

« Back to the list

(油炙)淫羊藿

you zhi YIN YANG HUO = you zhi XIAN LING PI

Epimedium Grandiflorum Morr. (YIN YANG HUO); Epimedium Brevicornum Maxim. (XIN YE YIN YANG HUO); Epimedium Sagittatum Maxim. (JIAN YE YIN YANG HUO)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -